Privacy Statement

Securitech respecteert uw privacy en is ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We hebben daarvoor maatregelen getroffen en natuurlijk moeten we daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We zijn transparant over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit privacy statement informeren we u hierover. Heeft u vragen over dit privacy statement? Neem dan gerust contact met ons op.

Uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan

Securitech verzamelt en verwerkt enkel die persoonsgegevens die zij nodig heeft. Securitech verzamelt zowel direct (via een verzoek om uw gegevens) als indirect (op de achtergrond) persoonsgegevens. Onder verwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt verstaan; elke handeling met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, bewaren, analyseren en verstrekken door middel van doorzending.

Securitech maakt bij het verwerken van persoonsgegevens gebruik van Verwerkers . Onder Verwerker wordt verstaan: “een derde partij die door Securitech is ingeschakeld  voor de uitvoering van de diensten van Securitech”. Securitech is bij de uitvoering van bepaalde verwerkingen zelf ook aan te merken als Verwerker. Wanneer er sprake is van een Verwerkingsverantwoordelijke - Verwerker relatie, dan wordt er – voor zover dit op grond van de privacywet- en regelgeving is vereist - een Verwerkersovereenkomst gesloten.

Via onze website verwerken wij de volgende persoonsgegevens: (1) met ons contactformulier verwerken wij uw naam, emailadres en het door u geschreven bericht om uw informatieaanvraag in goede orde af te handelen; (2) via cookies verwerken wij persoonsgegevens zoals IP adres, browser, locatie en bezoekgedrag om u als bezoeker op onze site beter te leren kennen en gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten tonen. Zie hiervoor ons “Cookiebeleid”.

Voor het uitvoeren van onze dienstverlening verwerken wij tevens uw persoonsgegevens, zoals NAW (naam, adres en woonplaats)- en betaalgegevens van onze opdrachtgever en/of diens vertegenwoordiger. Deze verwerkingen vinden plaats om onder andere  uitvoering te kunnen geven aan de financiële administratie.

Securitech verkoopt uw persoonsgegevens nooit aan (een) derde(n).

Cameratoezicht

Op ons bedrijfspand of -terrein bezoekt, wordt gebruikt gemaakt van cameratoezicht. Met behulp van cameratoezicht wordt de veiligheid van u en uw eigendommen gewaarborgd.

Wetgeving en bescherming

De wettelijke bepalingen zoals vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming en andere relevante privacy wet- en regelgeving worden door Securitech nageleefd.

We verwerken slechts persoonsgegevens wanneer hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. We baseren ons in ieder geval op de volgende wettelijke grondslagen:

  • Verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht.
  • Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke plicht. Hierbij kan gedacht worden aan fiscale bewaartermijnen voor bepaalde gegevens ten behoeve van de Belastingdienst, zoals facturen.
  • Gerechtvaardigde belangen. Hierbij kunt u denken aan het commerciële belang, maar ook het reageren op een klacht.
  • Toestemming van de betrokkene(n). Wanneer niet één van de hiervoor genoemde grondslagen gelden, dan kunnen wij u toestemming vragen om uw gegevens te verwerken. U hebt het recht om de toestemming weer in te trekken.

 Gegevensbeveiliging

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zoals beveiligde verbindingen. Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die binnen Securitech van de gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding.

Cookies, tracking door derden en hun bewaartermijn

Securitech verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van deze website. Uw bezoek aan de website wordt bijgehouden door middel van cookies. De informatie die wij via deze cookies verzamelen wordt door Securitech gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker te maken, om prestaties van onze advertenties te meten en persoonlijke advertenties elders weer te geven. Indien u niet wilt dat wij deze (marketing-)cookies gebruiken, kunt u deze uitzetten via onze cookie melding. U dient er rekening mee te houden dat hierdoor de functionaliteit van de website beperkt kan zijn.

Google Analytics

 Op deze website gebruiken we Google Analytics om verschillende zaken bij te houden, zoals de duur van een bezoek, de fysieke locatie van een bezoeker en welke pagina(s) er worden bezocht. Het vertelt ons wat er allemaal op onze website gebeurt. Alle gegevens die wij verwerken met Google Analytics zijn anoniem en niet herleidbaar naar een persoon. De bewaartermijn voor deze gegevens is 2 jaar. Voor meer informatie over hoe Google informatie verzamelt en gebruikt verwijzen we u door naar de Privacy Policy van Google.

Onze website maakt gebruik van Google Analytics en hanteert daarbij de privacyvriendelijke instellingen zoals voorgeschreven door de Autoriteit Persoonsgegevens. Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. die gebruik maakt van cookies om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Deze cookies worden benut voor het opslaan van bezoekersinformatie (bijvoorbeeld de duur van uw bezoek aan onze website). Google kan deze informatie mogelijk geanonimiseerd aan derden verschaffen. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten en maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd en de functionaliteit “gegevens delen” is uitgezet.  De bewaartermijn voor deze gegevens is 2 jaar.

Google Adwords

Op deze website gebruiken we Google Adwords Conversion Tracking en Google Remarketing pixel. Dit helpt ons om de prestaties te meten van onze advertenties wanneer iemand een zoekopdracht invoert op Google en op een van onze advertenties klikt om u gepersonaliseerde advertenties te tonen op websites die deel uitmaken van het Google Adwords netwerk. Hierdoor kunnen we het succes bepalen van onze advertentie inspanningen en om u van tijd tot tijd aan onze diensten te herinneren. De bewaartermijn voor deze gegevens is 2 jaar. Voor meer informatie over hoe Google informatie verzameld en gebruikt verwijzen we u door naar de Privacy Policy van Google.

Links naar derden

Deze website bevat links naar andere internetsites die geen onderdeel zijn van Securitech. Securitech is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites evenals de wijze waarop deze websites omgaan met de privacy van bezoekers, noch voor het plaatsen van cookies door deze andere websites.

Doorgiften

We kunnen uw (persoons)gegevens onder omstandigheden delen met partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Het delen van de persoonsgegevens vindt alleen dan plaats wanneer wij in het kader van de overeenkomst die wij met u sluiten het noodzakelijk achten uw persoonsgegevens te delen met partijen buiten de EER, bijvoorbeeld bij het gebruik van Google Analytics en Google Adwords. Wanneer persoonsgegevens gedeeld worden met partijen buiten de EER wordt u hierover nader geïnformeerd. In ieder geval vergewissen we ons in die situaties ervan dat de doorgifte buiten de EER plaatsvindt op een dusdanige wijze dat voldaan wordt aan de eisen die vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming gesteld worden.  

Bewaartermijn

De door Securitech verzamelde persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en gebruikt. Zie “Cookies, tracking door derden en hun bewaartermijn” voor het bewaartermijn van gegevens welke vergaard worden door cookies. Persoonsgegevens omtrent informatieaanvragen bewaren we 2 jaar om u goed van dienst te kunnen zijn en voor interne analyse op categoriën van aanvragen.

Incidenten met persoonsgegevens

Mocht er sprake zijn van een datalek, waarbij uw persoonsgegevens gelekt zijn dan stellen wij u hiervan, behoudens zwaarwegende redenen, onverwijld op de hoogte, als er een grote kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Daarnaast zullen we een datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer hiertoe op grond van de wet een verplichting bestaat.  

Uw rechten

Voor een concreet verzoek tot inzage, wijziging, verwijderen, corrigeren en/of ontvangen (in het kader van dataportabiliteit) van persoonsgegevens kunt u contact opnemen via privacy@securitech.nl. Ter verificatie kunnen wij om een ID-bewijs (of andere wijze van verificatie) vragen.

Wij zullen uw verzoek behandelen binnen een redelijke termijn. Deze termijn is uiterlijk vier weken na uw verzoek. Onder bepaalde omstandigheden zijn wij gerechtigd om de termijn te verlengen met maximaal twee maanden. Ons antwoord kan een bevestiging zijn dat aan uw verzoek wordt voldaan of een weigering die met redenen is omkleed.

Voorts wijzen wij u erop dat u het recht hebt een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan in Nederland, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen privacy statement en contact

Het kan voorkomen dat Securitech dit privacy statement in de toekomst zal uitbreiden of wijzigen. Houd voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina in de gaten.

Verwerkingsregister

Alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, zijn verplicht om een verwerkingsregister op te stellen.
Securitech verwerkt gegevens van medewerkers, klanten, bezoekers en sollicitanten. In dit register staat informatie over de persoonsgegevens die een organisatie verwerkt.


Vragen en contact

Indien u vragen of klachten heeft over dit privacy statement, kunt u contact met ons opnemen:

Securitech Detection & Verification B.V.
KvK-nummer: 18054165

Securitech Expertise B.V.
KvK-nummer 822486672

Bezoekadres: Schrijfstraat 18 te (5061 KB) Oisterwijk

Functionaris voor de Gegevensbescherming: mevrouw Snoeren – van der Wijngaart.
E-mail: privacy@securitech.nl
Telefoonnummer: 013-511 4636

Dit privacy statement is het laatst aangepast op 27 mei 2024.

 

Cookiebeleid

We gebruiken cookies om de Securitech website eenvoudiger in gebruik te maken en om de website en onze producten beter af te stemmen op uw interesses en behoeften. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de website snelheid van uw toekomstige bezoeken aan de Securitech website te verbeteren. Daarnaast gebruiken we ze ook voor marketingdoeleinden. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar ons Cookiebeleid. Wanneer u op "Cookies accepteren" klikt, geeft u toestemming voor het gebruik van optimale cookies. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw cookie voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen